Illum 21 t’Ottubru l-iskola fakkret il-qaddis patrun tal-Kulleġġ tagħna, San Injazju, permezz ta’ Assembly mill-klassi tal-Year 6.1 ta’ Mr K. Farrugia. It-tfal qassmu tagħrif dwar San Injazju mal-bqija tal-istudenti u wara stajna naraw video qasir dwar il-ħajja ta’ dan il-qaddis.

st-ignatius-sa-2

Mumenti waqt l-assembly ta’ dal-għodu

st-ignatius-sa-1

Hawn taħt għandna ftit informazzjoni dwar San Injazju:

Kienet is-sena 1521 meta Injazju u ħafna suldati oħra kienu qed jiġġieldu fil-gwerra. Huwa indarab serjament. Meta kien l-isptar huwa qara ħafna mill-Bibbja u kitbiet oħra dwar ir-reliġjon Nisranija.

F’Monserrat kellu viżjoni mill-isbaħ tal-Madonna u Ġesù li għenitu jikber aktar fl-imħabba tiegħu lejn Ġesù.

Bejn is-sena 1524 u 1537 huwa studja it-teoloġija, li tfisser tagħrif dwar Alla. Injazju wiegħed lil Alla li kien se jgħix fil-faqar u fl-ubbidjenza.

Huwa waqqaf is-soċjetà tal-Ġiżwiti u ħadem qatigħ biex jibgħat xi qassisin, li kienu jaħdmu miegħu, ħalli jxandru l-kelma ta’ Alla.

Sar qaddis fis-27 ta’ Lulju 1609 mill-Papa Pawlu V.

L-iskejjel ta’ Ħal-Luqa, Ħal-Qormi, Is-Siġġiewi u Ħaż-Żebbuġ huma miġbura f’kulleġġ li jġib l-isem ta’ San Injazju.

 

Nhar l-Erbgħa 19 t’Ottubru sar it-tberik tal-annimali fl-iskola tagħna. Wara li t-tfal inġabru fil-parking area numru sabiħ ta’ ġenituri ingħaqdu magħna bil-pets tat-tfal. Dawk it-tfal li m’għandhomx pet ġabu soft toy ta’ xi annimal biex jiġi imbierek ukoll. Wara talba qasira mill-Kappillan tal-Parroċċa ta’ Ħal-Luqa Fr Gordon Refalo, sar it-tberik tal-annimali, fost l-entużjażmu kbir tat-tfal. It-tfal ġabu magħhom ukoll ħafna għotjiet ta’ ikel tal-klieb u l-qtates li se jingħataw lil MRSPCA waqt l-assembly ta’ fil-għodu fil-ġranet li ġejjin.

blessing-of-animals-3

 

blessing-of-animals-5

 

blessing-of-animals-1

 

blessing-of-animals-2

 

blessing-of-animals-4

Infakkru l-ġenituri tat-tfal tal-Kindergarten li nhar il-Ġimgħa 28 t’Ottubru 2016 l-iskola għat-tfal tal-Kindergarten BISS tispiċċa fin-12:30 minħabba laqgħa li għandhom il-Kindergarten Assistants. Din il-laqgħa ssir darba kull term.

clock-face

May we remind parents of Kindergarten children that on Friday 28th October 2016, school for Kindergarten children ONLY finishes at 12:30 due to a meeting for Kindergarten Assistants. This meeting is held once every term.

Nixtiequ infakkrukom fil-laqgħa li se ssir għall-ġenituri tal-Kinder 1 dwar it-taħdit u l-preparazzjoni għall-qari u l-kitba fit-tfal tal-Kinder. Il-laqgħa se titmexxa mis-sinjura Josette Bezzina EO, uffiċjala inkarigata mil-litteriżmu fil-Kulleġġ tagħna. Il-ġenituri li t-tfal tagħhom daħlu fi Frar 2016 ġa kellhom din il-laqgħa imma dawk li ma setgħhux jattendu jew dawk li jixtiequ jerġgħu jiġu huma ġentilment mistiedna wkoll. Id-dettalji ta’ din il-laqgħa huma dawn:

Data: It-Tlieta 25 t’Ottubru 2016

Ħin: 11:30 sas-14:15

Post: Sala tal-iskola

phonetics-and-pre-reading-skills-hide-and-peek01383132344

Kinder 1 parents are kindly reminded about a meeting for Kinder 1 parents on oracy, pre-reading and pre-writing at Kinder level. The speaker will be Ms Josette Bezzina EO, officer in charge of literacy in our college. Parents of children who started Kinder 1 in February 2016 already had this meeting, but those who missed it or those who wish to attend again are more than welcome. The following are the details of the meeting:

Date: Tuesday 25th October 2016

Time: 11:30 to 14:15

Venue: School Hall

 

Illum bdejna bl-ewwel Special Assembly fejn kull klassi tal-primarja se jkollha ċ-ċans tagħmel preżentazzjoni fuq xi suġġett jew tema partikolari. Il-klassi P4.1 ta’ Ms Chetcuti llum għamlu preżentazzjoni dwar Dun Karm Psaila – Il-Poeta Nazzjonali, li fit-13 t’Ottubru infakkru l-anniversarju tal-mewt tiegħu.

20161014_083337

It-tfal tal-klassi qassmu ma’ sħabhom tagħrif dwar dan il-kittieb li fost il-ħafna xogħolijiet tiegħu nsibu l-kliem tal-Innu Malti, li kif kien xieraq ġab fit-tmiem din l-ewwel Special Assembly.

20161014_083246-1

Hawn taħt għandkom tagħrif dwar Dun Karm Psaila:

Dun Karm twieled Ħaż-Żebbuġ fit-18 ta’ Ottubru tal-1871. Ommu u missieru kienu Żebbuġin u wlied ir-raba’.
Filwaqt li ommu kienet mara tad-dar, missieru kien baħri u għalhekk Dun Karm ma setax iqatta’ ħin twil miegħu. L-ewwel skola ta’ Dun Karm kienet  l-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ. Għalih dan kien l-isbaħ żmien.

Wara daħal is-Seminarju u minn hemm ġie ordnat qassis. Barra li kien qassis, Dun Karm kien għalliem. Kien għalliem dħuli u fuq tiegħu u waqt il-ħin tal-mistrieħ kien iħobb jaqbad il-mandolina u joqgħod idoqqha.

Għalkemm f’din il-ħabta Dun Karm kien beda jikteb xi poeżiji bit-Taljan, u anki ħareġ ktieb Foglie d’Alloro, il-bidu l-kbir tiegħu bħala poeta seħħ meta kellu 41 sena.

Għodwa waħda, żewġ kittieba, il-Monsinjur Pawl Galea u Ġużè Muscat Azzopardi, iltaqgħu ma’ Dun Karm il-Belt. Qalulu li huma kellhom jibdew joħorġu gazzetta bil-Malti, Il-Ħabib, u stidnuh biex jiktbilhom xi poeżija sabiħa bil-Malti għall-ewwel ħarġa.

dun-karm-psaila

Għalkemm Dun Karm minn dejjem kien iħobb il-lingwa tagħna, huwa kien għadu jikteb poeżiji bit-Taljan biss. Għall-ewwel ħabat se jaqta’ qalbu, imma mbagħad niżel għarkopptejh quddiem inkwatru tal-Madonna li kellu f’kamartu u talabha biex tgħinu.

Dik il-lejla stess, fl-1912, Dun Karm ta’ 41 sena kiteb l-ewwel poeżija bil-Malti u semmieha: Quddiem Xbieha tal-Madonna. Minn dakinhar ’l hawn, Dun Karm beda jikteb ħafna poeżiji bil-Malti. Fosthom insibu l-Innu ta’ Filgħodu (Reġa’ sebaħ …), l-Innu ta’ Filgħaxija (Riesaq il-lejl Mulejja …), Innu lill-Madonna (Fil-ħlewwa ta’ Mejju …). Fuq kollox kiteb l-Innu Malti u għadd kbir ta’ poeżiji sbieħ fuq pajjiżna li wassluh biex ikun il-Poeta Nazzjonali.

Dun Karm għex ħajja kwieta u waħdu. Għal xi żmien l-uniku ħabib li kellu kien daqsxejn ta’ għasfur lelluxi li għalih kiteb il-poeżija Lill-Kanarin tiegħi. Dun Karm baqa’ dejjem mimli bi ħsibijiet kbar u bi mħabba safja lejn il-lingwa tagħna sakemm miet fit-13 ta’ Ottubru tal-1961, meta kellu kważi 90 sena.

 

Kull nhar ta’ Erbgħa waqt l-Assembly ta’ filgħodu t-tfal kollha tal-Primarja se jibdew jagħmlu ftit minuti ta’ eżerċizzju għad-daqq tal-mużika. Il-messaġġ tagħna lit-tfal huwa dan – mhux biss irridu nieklu dieta bilanċjata iżda rridu wkoll nagħmlu xi forma ta’ eżerċizzju. Illum saret l-ewwel sessjoni u t-tfal kienu ferħanin se jtiru!

20161012_083640

Every Wednesday during the morning assembly all Primary children will be doing some physical movement to the sound of music. Our message to the children is this – a healthy diet and physical exercise go hand in hand. Today we had our first session and the children enjoyed it so much!

On Friday, 7th October, the Year 5 children had the opportunity to visit the Birgufest. The children took part in many activities. First they were given a short presentation by two Knights of St Lazarus, about their work and the armour which they used to wear. After that they were given a short archery demonstration. A small break was next. Then we moved on to meet two Knights of St John and they showed the children how to make some basic knots. We also visited the Maritime Museum where the children had the opportunity to see the different displays there. After we went to visit the Church of St Laurence. As a concluding session the children had a Zumba activity.

dscf4383dscf4389