MAPSSS article for school newsletter 2015_02_25

Poster - San Injazju

Għeżież ħuti,

Ir-Randan hu żmien ta’ tiġdid għall-Knisja kollha, għal kull komunità u għal kull min jemmen. Fuq kollox, però huwa “żmien ta’ grazzja” (1 Kor 6,2). Alla ma jitlobna xejn jekk ma jkunx tahulna qabel: “Aħna nħobbu għax Hu ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4,19). Hu mhux indifferenti lejna. Kull wieħed u waħda minna aħna għal qalbu, jafna b’isimna, jieħu ħsiebna u jfittixna meta nitilqugħ. Hu jinteressa ruħu f’kull wieħed u waħda minna; imħabbtu ma tħallihx ikun indifferenti għal dak li jiġrilna. Imma jiġri li meta aħna nkunu nħossuna f’sikitna u komdi, żgur ninsew lill-oħrajn (ħaġa li Alla l-Missier ma jagħmel qatt), ma jinteressawniex il-problemi tagħhom, it-tbatijiet tagħhom u l-inġustizzji li jsofru……. b’hekk qlubna jaqgħu fl-indifferenza: waqt li jien inħossni relattivament tajjeb u komdu, ninsa lil min hu batut. Din l-attitudni egoistika, ta’ indifferenza, illum għandha firxa mondjali, tant li nistgħu nitkellmu dwar globaliżżazzjoni tal-indifferenza. Din hija sitwazzjoni li aħna, bħala Nsara, għandna naffrontawha.

Meta l-poplu ta’ Alla jikkonverti għall-imħabba tiegħu, isib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet li tagħmillu l-ħin kollu l-istorja. Waħda mill-isfidi l-aktar urġenti li nixtieq nieqaf fuqha f’dan il-messaġġ hi l-globaliżżazzjoni tal-indifferenza.

L-indifferenza lejn il-proxxmu u lejn Alla hija tentazzjoni reali għalina l-Insara. Għalhekk, f’kull Randan għandna bżonn nisimgħu l-għajta tal-Profeti li jgħollu leħinhom biex jqajmuna.

Alla mhux indifferenti lejn id-dinja imma jħobbha tant li bagħat lil Ibnu għas-salvazzjoni ta’ kull bniedem. Fl-inkarnazzjoni, fil-ħajja fuq din l-art, fil-mewt u l-qawmien tal-Iben ta’ Alla, jinfetaħ darba għal dejjem il-bieb bejn Alla u l-bniedem, bejn is-sema u l-art. Il-Knisja qiesha l-id li żżomm miftuħ dan il-bieb bix-xandir tal-Kelma, biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagramenti, bix-xhieda tal-fidi, li taħdem permezz tal-imħabba (Gal 5,6). Madankollu, id-dinja għandha t-tendenza li tingħalaq fiha nfisha u tagħlaq dak il-bieb li minnu Alla jidħol fiha u d-dinja tidħol għandu. B’hekk l-id, li hi l-Knisja, qatt m’għandha tissorprendi ruħha meta tisfa’ miċħuda, mgħaffġa u mweġġa’.

Għalhekk il-poplu ta’ Alla jeħtieġlu dan it-tiġdid biex ma jsirx indifferenti u biex ma jingħalaqx fih innifsu. Irrid nipproponilkom tliet passi għar-riflessjoni biex iseħħ dan it-tiġdid.

1. “Jekk membru jbati, ibatu lkoll miegħu” (1 Kor 12,26) – Il-Knisja

L-imħabba ta’ Alla li tkisser dak l-għeluq qerriedi li hi l-indifferenza, il-Knisja toffrihilna bit-tagħlim tagħha, l-aktar bix-xhieda tagħha. Imma x-xhieda tiġi dejjem wara li aħna stess għamilna l-esperjenza. In-Nisrani hu dak li jħalli lil Alla jlibbsu bit-tjieba u l-ħniena tiegħu, jlibbsu bi Kristu, biex isir bħalu, qaddej ta’ Alla u tal-bnedmin. Dan tfakkarulna tajjeb ħafna l-liturġija ta’ Ħamis Ix-Xirka bir-rit tal-ħasil tar-riġlejn. Pietru ma riedx iħalli lil Ġesù jaħsillu riġlejh, imma wara fehem li Ġesù ma riedx ikun biss eżempju għal kif aħna għandna naħslu saqajn xulxin. Dan is-servizz jista’ jagħmlu biss, min ikun, qabel, ħalla lil Kristu jaħsillu riġlejh. Dan biss “ikollu x’jaqsam miegħu” (Ġw 13, 8) u hekk ikun jista’ jaqdi lill-bniedem.

Ir-Randan hu żmien tajjeb biex inħallu lil Kristu jaqdina u b’hekk insiru bħalu. Dan jiġri meta nisimgħu l-Kelma ta’ Alla u meta nirċievu s-Sagramenti, speċjalment l-Ewkaristija. Fiha aħna nsiru dak li nirċievu: il-Ġisem ta’ Kristu. F’dan il-ġisem m’hemmx post għal dik l-indifferenza li spiss tidher li qed taħkem lil qlubna. Għaliex min hu ta’ Kristu, jagħmel parti minn ġisem wieħed, u fih ma nistgħux inkunu indifferenti lejn xulxin. “Għalhekk jekk membru jbati, ibatu lkoll miegħu; jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu lkoll miegħu” (1 Kor 12, 26).

Il-Knisja hija komunità tal-qaddisin għax fiha jipparteċipaw il-qaddisin, imma wkoll għaliex hi komunjoni ta’ ħwejjeġ qaddisa: l-imħabba ta’ Alla rrivelata lilna fi Kristu u d-doni kollha tiegħu. Fost dawn id-doni hemm it-tweġiba ta’ dawk li jħallu li l-imħabba ta’ Alla tmisshom. F’din il-komunjoni tal-qaddisin u f’din il-parteċipazzjoni fil-ħwejjeġ qaddisa ħadd m’għandu xejn li hu tiegħu biss, imma dak li għandu hu għal kulħadd. U għax aħna magħqudin f’Alla, nistgħu nagħmlu xi ħaġa anki għal min hu ’l bogħod, għal min qatt ma nistgħu nilħquh bil-forzi tagħna waħedhom, għaliex magħhom u għalihom nitolbu ’l Alla biex ilkoll ninfetħu għall-opra tas-salvazzjoni tiegħu.

2. “Fejn hu ħuk?” (Ġen 4,9) – Il-parroċċi u l-komunitajiet

Dak li jingħad għall-Knisja universali jeħtieġ li jingħad ukoll għall-ħajja tal-parroċċi u tal-komunitajiet tagħna. F’dawn ir-realtajiet ekkleżjali jirnexxilna nagħmlu l-esperjenza li aħna parti min ġisem wieħed? Ġisem li fl-istess ħin, jirċievi u jaqsam dak li Alla jrid jagħtina? Ġisem li jaf u jieħu ħsieb il-membri l-aktar dgħajfa, fqar u żgħar? Jew ninħbew wara imħabba universali li timpenja ruħha ’l-bogħod imma tinsa’ lil Lażżru li hemm bilqiegħda quddiem il-bieb magħluq tagħna? (Lq 16,19-31)?

Biex nirċievu dak li jagħtina Alla u nħalluh jagħmel il-frott, irridu mmorru ’l hinn mill-konfini tal-Knisja li tidher f’żewġ direzzjonijiet.

L-ewwelnett billi ningħaqdu mal-Knisja tas-sema bit-talb. Meta l-Knisja tad-dinja titlob, tiġi stabbilita komunjoni ta’ servizz reċiproku u ta’ ġid li jasal sa quddiem Alla. Flimkien mal-qaddisin li sabu l-milja kollha tagħhom f’Alla, aħna parti minn dik il-komunjoni li fiha l-indifferenza tintrebaħ mill-imħabba. Il-Knisja tas-sema mhix trijumfanti għax tat darha lit-tbatija tad-dinja u qed tgawdi waħedha. Pjuttost, il-qaddisin diġà jistgħu jikkontemplaw u jifirħu minħabba l-fatt li bil-mewt u l-qawmien mill-imwiet ta’ Ġesù, huma rebħu darba għal dejjem fuq l-indifferenza, fuq l-ebusija tal-qalb u fuq il-mibegħda. Sakemm din ir-rebħa tal-imħabba ma tkunx ippenetrat id-dinja kollha, il-qaddisin jibqgħu jimxu magħna fil-pellegrinaġġ tagħna. Santa Tereża ta’ Lisieux, duttur tal-Knisja, kitbet b’konvinzjoni li l-hena tas-sema għar-rebħa tal-imħabba misluba tibqa’ nieqsa sakemm imqar bniedem wieħed fid-dinja jkun għadu jbati u jokrob: “Jiena rrid li fis-sema ma nibqax ma nagħmel xejn; ix-xewqa tiegħi hi li nibqa’ naħdem għall-Knisja u għall-erwieħ” (Ittra 254 tal-14 ta’ Lulju 1897).

Anki aħna għandna sehem mill-merti u l-hena tal-qaddisin hekk kif huma jipparteċipaw fit-taqbid tagħna u fix-xewqat tagħna għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni. Il-ferħ tagħhom għar-rebħa ta’ Kristu Rxoxt iqawwina biex negħlbu tant għamliet ta’ indifferenza u ta’ ebusija tal-qalb.

Min-naħa l-oħra, kull komunità Nisranija hi msejħa biex toħroġ minnha nfisha biex tiltaqa’ mas-soċjetà li tgħix madwarha, mal-foqra u ma’ l-imbiegħda. Il-Knisja hi missjunarja min-natura tagħha; mhix magħluqa fiha nfisha, imma mibgħuta għall-bnedmin kollha.

Din il-missjoni hi x-xhieda paċenzjuża ta’ Dak li ried iwassal għand il-Missier ir-realtà kollha u lil kull bniedem. Il-missjoni tagħha hi li twassal lil kulħadd dik li l-imħabba ma tistax tibqa’ siekta. Il-Knisja timxi wara Ġesù Kristu tul it-triq li twassalha għand kull bniedem, sa truf l-art (Atti 1, 8). B’hekk f’ħutna nkunu nistgħu naraw lil ħija jew lil oħti li Kristu miet u rxoxta għalihom. Dak li rċevejna, irċevejnih anki għalihom. U bl-istess mod dak kollu li dawn ħutna għandhom, huwa rigal għall-Knisja u għall-umanità kollha.

Għeżież ħuti, kemm nixtieq li fil-postijiet fejn l-Knisja hija preżenti, speċjalment fil-parroċċi u fil-komunitajiet tagħna, isiru gżejjer ta’ ħniena f’nofs il-baħar tal-indifferenza!

3. “Qawwu qalbkom!” (Ġk 5,8) – Il-fidili wieħed wieħed

Anki individwalment għandna t-tentazzjoni li nkunu indifferenti. Aħna mgħaddsin b’aħbarijiet u xbihat inkwetanti li jkellmuna fuq it-tbatija tal-bnedmin; u fl-istess waqt inħossu kemm m’għandniex ħila ngħinu. X’nistgħu nagħmlu biex ma ninqabdux f’din ix-xibka ta’ biża’ u impotenza?

L-ewwelnett, nistgħu nitolbu f’komunjoni mal-Knisja tal-art u tas-sema. Ejjew ma nnaqqsux il-qawwa tat-talb ta’ tant persuni f’daqqa! L-inizjattiva 24 siegħa għall-Mulej, li nittama li tkun iċċelebrata fil-Knisja kollha, anki fuq livell djoċesan, nhar it-13 u l-14 ta’ Marzu, trid tkun espressjoni ta’ din il-ħtieġa tat-talb.

It-tieni, nistgħu nagħmlu atti ta’ karità kemm ma’ min hu fil-qrib u wkoll ma’ min hu ’l bogħod permezz ta’ tant organiżżazzjonijiet tal-karità li għandha l-Knisja. Ir-Randan hu żmien tajjeb biex dan l-interess fl-oħrajn u s-sehem tagħna fil-komunità umana nuruh b’xi sinjal, anki żgħir, imma konkret.

U t-tielet, it-tbatija tal-oħrajn hi sejħa għall-konverżjoni, għax il-ħtiġijiet ta’ ħija jfakkruni fil-fraġiltà ta’ ħajti, kemm jiena niddependi minn Alla u mill-aħwa. Jekk b’umiltà nitolbu l-grazzja ta’ Alla u naċċettaw il-limitazzjonijiet tagħna, allura nibdew nafdaw fil-possibiltajiet infiniti li bihom mogħnija l-imħabba ta’ Alla. B’hekk inkunu nifilħu nirreżistu t-tentazzjoni tax-xitan li ġġegħlna nemmnu li waħidna għadna ħila nsalvaw id-dinja u lilna nfusna.

Biex negħlbu l-indifferenza u l-pretensjonijiet ta’ omnipotenza li għandna, nixtieq nitlob lil kulħadd biex jgħix dan iż-żmien tar-Randan bħala mixja ta’ formazzjoni tal-qalb, kif kien qal Benedittu XVI (Enċiklika Deus Caritas Est, 31). Li jkollna qalb li tħenn ma jfissirx li jkollna qalb dgħajfa. Min irid iħenn għandu bżonn qalb b’saħħitha, soda, magħluqa għat-tentatur, imma miftuħa għal Alla. Qalb li tħalli lill-Ispirtu s-Santu jinfidha u jeħodha fit-toroq tal-imħabba li jwassluha għand ħutna. Fl-aħħar mill-aħħar qalb fqira, li tagħraf il-faqar tagħha u li tingħata għall-ieħor.

Għal din ir-raġuni, għeżież ħuti, nixtieq li f’dan ir-Randan nitlob magħkom lil Kristu: “Fac cor nostrum secundum cor tuum – Għamel lil qlubna bħal tiegħek” (Litanija tal-Qalb ta’ Ġesù). B’hekk ikollna qalb qawwija u ħanina, attenta u ġeneruża, li ma tippermettix li tingħalaq fiha nfisha u li ma taqax skjava tal-globaliżżazzjoni tal-indifferenza.

B’dan l-awgurju, niżgurakom mit-talb tiegħi biex kull min jemmen u kull komunità ekkleżjali tagħmel mixja tar-Randan li tagħti l-frott u nistedinkom titolbu għalija. Jalla l-Mulej iberikkom u l-Madonna tħariskom.

Franġisku

Dati Importanti

6 ta’ Marzu 2015
Jum il-Ġenituri. Il-ġenituri/kustodji jiġu l-iskola skont l-appuntament mogħti mill-għalliema.

24 t’April 2015

L-Attivita’ tal-Buskett. Il-ġurnata kellha tinbidel minħabba ċirkustanzi li ma kellniex kontroll fuqhom.

Bħal snin oħra, l-iskola tagħna organizzat attivitajiet ta’ gost fl-okkażjoni tal-karnival. Kellna facepainting, nailpolish, żfin, kant u kostumi mill-isbaħ. Nirringrazzjaw minn qalbna lil kull min għen biex din il-ġurnata tkun suċċess, b’mod speċjali lill-membri tal-istaff, lill-ġenituri membri tal-Kunsill Skolastiku, lill-ġenituri/kustodji li ġew jippreparaw il-panini, lill-ġenituri/kustodji li għamlu l-kejkijiet u tawhom donazzjoni lill-iskola, lis-Sur Alfred Mifsud li għoġbu jagħmel show tal-maġija u nies oħrajn li b’xi mod taw il-kontribut tagħhom matul il-jum sabiex inferrħu lit-tfal.

Infakkru lill-Ġenituri/Kustodji li għandhom it-tfal fil-Year 5 jew fil-Year 6 li ser ikollhom laqgħa siewja ħafna mill-għalliema tal-PSD nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Frar fid-9 ta’ filgħodu.

Inħeġġukom ħafna biex tattendu!

lice delete

Top Brands huma inkarigati li jassiguraw l-indafa tax-xagħar tat-tfal fl-iskejjel tagħna.

Ser issir laqgħa għall-ġenituri fl-iskola tagħna minn Top Brands nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Marzu 2015, fid-disgħa ta’ filgħodu.

Grazzi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 152 other followers