Għeżież Ġenituri,

Nixtiequ nfakkrukom li nhar l-Erbgħa 25 ta’ Jannar 2017 se ssir laqgħa għall-ġenituri tal-Ewwel Sena Primarja dwar it-tagħlim tal-Ingliż. Il-laqgħa se ssir fis-sala tal-iskola mid-09:00 sal-11:00.

learning-english

Dear Parents,

We would like to remind you that on Wednesday 25th January 2017 we will be having a meeting for Year 1 parents on the teaching of English. The meeting will be held in the school hall from 09:00 to 11:00.

Dawn iż-żewġ attivitajiet tant popolari magħkom il-ġenituri din is-sena se jsiru f’dawn id-dati:

These two popular activities this year will be held on the following dates:

Fun Run 2017 – It-Tlieta 21 ta’ Marzu 2017 (Tuesday 21st March 2017)

fun-run-logo_kids

Environmental Family Day – L-Erbgħa 10 ta’ Mejju 2017 (Wednesday 10th May 2017)

20150424_102324

Aktar dettalji jingħataw aktar ‘il quddiem. (More details will be given later on)

Għeżież Ġenituri,

F’dawn l-aħħar jiem ta’ wara l-vaganzi, qed ninutaw li xi tfal mhux qed ikunu lebsin l-uniformi tal-iskola kif suppost. Dan l-aktar qed jiġri fejn tidħol il-ġakketta tal-iskola. Il-ġakketta tal-uniformi hija dik tal-Kulleġġ San Injazju, blu bl-arma tal-Kulleġġ. Mhux permess li nlibbsu lit-tfal ġkieket oħrajn, anke jekk ikunu tal-istess kulur bħal dik tal-iskola. Dan jgħodd għat-tfal kollha minn Kinder 1 sa Year 6. Infakkru li l-uniformi tal-iskola tista’ tinxtara mill-main supplier li huwa l-Yorkie Clothing faċċata tal-Isptar Mater Dei jew minn ħwienet oħra basta din tkun eżatt bħal tal-Kulleġġ San Injazju. Niġbdu l-attenzjoni wkoll li l-barnuża fil-ġranet tal-kesħa trid tkun blu ħalli tkun taqbel mal-uniformi tal-iskola tagħna.


Dear Parents,

These last few days after the holidays we are noting that some parents are sending their children not properly dressed in their uniform. The uniform jacket is dark blue with the St Ignatius College emblem on it. You are not permitted to send children dressed in other jackets even if they are the same colour of our uniform. This applies to all children from Kinder 1 to Year 6. We wish to remind you that the school’s uniform is bought from the main supplier, Yorkie Clothing (opposite Mater Dei Hospital) or from any other shop as long as this is identical to the St Ignatius College uniform. We draw your attention also that the cap worn during cold days must be blue so that it matches with the school uniform.

Għeżież Ġenituri,

Nixtiequ ngħidulkom li r-ritratti tal-Concert tal-Milied huma lesti u tistgħu tiġu tarawhom u tordnawhom l-iskola. Ir-ritratti tkunu tistgħu tordnawhom ftit wara li jidħlu t-tfal fil-għodu u ftit qabel tispiċċa l-iskola wara nofsinhar. Kull ritratt jiswa €1.


Dear Parents,

We would like to inform you that the Christmas Concert photos are now ready and can be ordered from the school. You may come and order the photos after the children are admitted in school in the morning or some time before dismissal in the afternoon. Each photo costs €1.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

L-iskola li fiha jattendu wliedkom sejra, għal darb’oħra, torganizza l-elezzjoni għall-Kunsill Skolastiku tagħha, imwaqqaf skont l-Att tal-Edukazzjoni, 1988. Dan il-Kunsill sejjer ikun iffurmat minn:

  • President innominat mill-Ministru tal-Edukazzjoni
  • Segretarju / Teżorier li hu l-Kap tal-Iskola
  • Tliet rappreżentanti eletti minn fost it-Teaching Grades, LSAs u KGAs tal-iskola
  • Tliet rappreżentanti eletti minn fost il-ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom fl-iskola.

L-elezzjoni f’din l-iskola sejra ssir nhar it-Tlieta, 31 ta’ Jannar 2017, fil-ħinijiet tal-iskola (08:30 sa 14:30).  Nitlobkom iżżommu xi ħin liberu f’din id-data biex tiġu tivvutaw. Tistgħu wkoll tibagħtu il-Vot tagħkom bil-posta jew f’envelopp issiġillat mat-tifel/tifla tagħkom.

Biex issir din l-elezzjoni hemm bżonn ta’ ġenituri li jkunu jridu jservu fuq dan il-Kunsill.  Ix-xogħol importanti u fejjiedi ta’ dawn il-persuni diġaˋ deher mill-Kunsilli li twaqqfu fis-snin ta’ qabel.  Għalhekk nitolbukom li jew toħorġu intom biex isservu fuq il-Kunsill jew tinnominaw persuna xierqa, li tkun ukoll ġenitur/kustodju li għandu/għandha t-tfal f’din l-iskola.  Jiena ċert mill-kooperazzjoni tagħkom għall-ġid tat-tfal u tal-iskola tagħna.

 Formoli tan-nominazzjonijiet

Formoli tan-nominazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-uffiċju tal-Iskola minn nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar 2017 kif ukoll jitniżżlu mill-web site tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol. Kull nomina trid tkun Sekondata  minn ġenitur/kustodju li t-tfal tiegħu/tagħha jattendu fl-istess skola. Tista’ tinnomina lilek innifsek. Meta timla’ din il-formola ibgħatha magħluqa f’envelopp bil-posta, jew mat-tifel/tifla tiegħek, lill-Kap tal-Iskola biex tasal sal-Erbgħa, 18 ta’ Jannar 2017 fis-13:00

Wara din id-data tiġu infurmati jekk kienx hemm nominazzjonijiet biżżejjed sabiex issir elezzjoni.

Grazzi

Alexander Cassar

Kap tal-Iskola


Dear Parent/Guardian,

School Council Elections are being held as per Education Act 1988 on Tuesday 31 January 2017 in all State Schools in Malta and Gozo.  The School Council is made up of:

  • A President nominated by the Minister for Education and Employment
  • A Secretary / Treasurer who is the Head of School
  • Three representatives elected among the School Teaching grades, LSAs, KGAs
  • Three representatives elected among the Parents/Guardians whose children attend this School.

Three parents/guardians who are ready to serve on the School Council are required.  The excellent work and dedication of members who served on previous Councils left positive results in our school.  Parents/guardians are therefore encouraged to participate in these elections by either volunteering as Council Members or by nominating other parents/guardians of children in the school.  Participation in these elections is of utmost importance and your cooperation is greatly appreciated in the best interests of the school and the students.  Each family is entitled to only one vote and voting can take place by post or by sending the completed Voting Document in a sealed envelope with your child or by bringing the Voting Document you received to the school and submitting your vote personally on 31 January 2017 between 08:30 and 14:30

Nomination forms can be collected from the School Office.

Nomination forms can be collected from your child’s school as from Monday 9th January 2017 or they can be downloaded from the website of the Ministry for Education and Employment. Each nomination is to be seconded by another parent/guardian whose children attend the school.  One can nominate him/herself. Nominations are to reach the Head of School by not later than Wednesday 18 January 2017 at 13:00

You will be notified after this date if there were enough nominations for an election to be held.

Thank you

Alexander Cassar

Head of School

Il-ġenituri qed jiġu mfakkra li nhar il-Ħamis 22 ta’ Diċembru 2016 mhux se jkun hemm servizz ta’ Klabb 3-16.

Parents are kindly being reminded that on Thursday 22nd December 2016 there will be no Klabb 3-16 service.

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Diċembru saret l-elezzjoni għall-Kunsill tal-Istudenti li għaliha setgħu jivvutaw l-istudenti minn Year 3 sa Year 6. Din l-elezzjoni kienet organizzata bl-għajnuna tal-għalliema tal-PSCD. Hawn taħt għandna ritrattti li juru mumenti differenti waqt il-votazzjoni u l-għadd tal-voti, li kollox kien f’idejn it-tfal.

dscf5009

Kummissarji Elettorali jittimbraw il-voti

dscf5053

Waqt il-votazzjoni

dscf5022

Jinfetħu l-kaxxi u jibda l-għadd

Wara li sar il-proċess kollu u sar l-għadd tal-voti, l-istudenti eletti kienu dawn:

Year 3: Cisely Scerri u Cole Vella

Year 4: Jessica Psaila u Jade Stivala

Year 5: Maraya Borg u Mariah Farrugia

Year 6: Kelvin Saliba u Daniel Vella

Fil-waqt li nifirħu lil dawk li ġew eletti nirringrazzjaw lil kull min b’xi mod ta s-sehem tiegħu.